و خدایم خوب میداند...

اينجا خانه عشق من است مينويسم به نام او ...

تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
خدافظی
1 پست
نقاشی
1 پست
عاطفه
2 پست
عشق
3 پست
حس_خوب
2 پست