امروز خیلی روحیم خوبه اخه فردا مرخصی هستم خدا کنه تا ظهر همین شکلی با روحیه باشم...