گاهی اوقات احساس نمیکنی ...

زندگیت رو میذاری کنار تا زندگی  رو به دست بیاری ...

بی خیال همه میشی که یه نفر رو به دست بیاری ...

و یه زمانی میفهمی که اشتباه کردی ...

این دقیقا نقطه ای هست که تباه میشی ...

از درون خالی میشی ...

دیگه حتی زندگی قبلیت هم نمیتونی داشته باشی ...