امروز دلم برای خودم تنگ میشود .

به امتداد آسمان نگاه می کنم

و تو را میبینم

که هنوز نشسته ای و مرا نگاه می کنی .

دلم آرام می گیرد .

دلم قرار می گیرد که شب تمام شده ،

اما تو تمام نشده ای

که حرف ها و غصه های دلم را

یک به یک

به شهر خاطره ها فرستاده ای و

خودت هنوز

روی ابریشم خیالم راه می روی

و من همه ی شعر ها و دل نوشته هایم را

به نشانی مهربانی تو پست می کنم